Referat fra generalforsamlingen d. 22/2-2015

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning til godkendelse
 5. Regnskabsaflæggelse til godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Godkendelse af budget
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
 10. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
 11. Eventuel

Tilstede på generalforsamlingen var 19 personer

Ad. 1   Maria

Ad. 2   Else

Ad. 3   Tine og Astrid

Ad. 4   Forkvindens beretning 2014

Det forgangne år har været et virkelig godt år for Omstilling Ry.

På kernegruppens første møde, definerede vi vores arbejdsopgaver som kernegruppe:

 • Kernegruppen indkalder til årets tre store møder: årsmøde, forårsmøde og efterårsmøde
 • Besvarer henvendelser udefra, og formidler kontakt til de relevante personer eller grupper
 • Løbende kontakt til kommunen
 • Koordinering af alle gruppers aktiviteter, så de ikke ligger samtidig
 • Indsamler indhold og udgiver nyhedsbrev månedligt
 • Vedligeholder menneskebanken (aka maillisten)
 • Bestyrer medlemslisten og økonomien
 • Drift af hjemmeside
 • PR for grupper og for OR

Den formelle konstituering:

Formand/kvinde: Maria Temponeras

Næstformand: Viggo Løhren

Kasserer: Else Møller Nielsen

Sekretær: Lotte Schnedler-Meyer

Kontaktpersoner i kernegruppen

En af kernegruppens opgaver, er at koordinere gruppernes arbejde. Derfor har hver gruppe en kontaktperson i kernegruppen, eller i tæt kontakt med kernegruppen.

I kernegruppen:

 • Studiegruppe: Viggo,
 • Foredragsgruppe: Maria
 • Skovhavegruppe: Lotte
 • Messegruppe: Else
 • Uden for kernegruppen:
 • Aktivitetshuset: Peter Rasholm
 • Sustain festival: Astrid

Skovhaven

Ry skovhave er dette års store konkrete og synlige projekt. Tine skriver om skovhaven:

2014 var året hvor vi startede Ry Skovhave. I april fik vi lånekontrakt af Skanderborg kommune på arealet og lige før påske mødte folk talstærkt op til den første arbejdsdag i haven. Jorden blev fræset, revet og lucerne blev sået med hænderne. Buske og stauder blev sat i et opformeringsbed.

Skøn Puljen i Skanderborg kommune gav 40.000 kr. til Ry Skovhave og så var vi i gang.

Hen over forsommeren mødtes vi i haven en aften om måneden og lugede, påbegyndte bålpladsen, hyggede os og kom på gode ideer til haven, mens vi ventede på at efteråret og det gode plantevejr skulle komme.

Børn fra Mølleskolen anlagde i forsommeren bede i lucernen. De og nogle af deres lærere ville gerne lave skolehaver, men havde ikke fået jorden på plads endnu, så de fik jord under neglene og lysten styret i skovhaven.

I efteråret havde vi to plantelørdage, hvor hele arealet blev hegnet ind og der blev plantet læhegn på alle fire sider af haven. Ved den første plantelørdag blev Ry Skovhave officielt indviet under deltagelse af havens samarbejdspartnere, som hver plantede et træ. Fra Skanderborg kommune var Claus Leick, formand for Miljø og Planudvalget og Thomas Brandt Ebbesen fra Vej og Trafik. Fra Ry Hallerne var Jens Szabo og fra den kommende skolehave, ”Ny Fjeldsteds Have”, var Truels Truelsen.

I haven vokser nu et væld af forskellige planter og de fleste af dem vil med tiden bære spiselige frugter, bær, nødder, blade, eller blomster. Nogle er meget almindelige, andre er helt specielle. Over de næste år vil der komme mange flere til. Der er en bænk og en bålplads lige på det sted, hvor de arkæologiske undersøgelser viste at vores forfædre havde bål i oldtiden. Haven inviterer dermed allerede efter det første år indenfor til et udendørsrum, hvor man både kan slå sig ned og gå på opdagelse.

Vi har i årets løb oplevet stor interesse og imødekommenhed for projektet og oplever at folk i Ry og omegn godt har hørt om Ry Skovhave selvom den ligger lidt gemt af vejen og de ikke lige har været forbi. Til arbejdsdagene i haven har vi ligeledes oplevet stor opbakning, både fra alle os i Omstilling Ry og fra folk, som ikke tidligere havde været i berøring med foreningen. Vi ser derfor i skovhavegruppen med stor glæde og forventning frem til andet år i Ry Skovhave.

 Årets foredrag

 • Vi var i Dronninglund i april for at fortælle om Transitions Towns ideen og omstilling Ry. Vi
 • Vi medvirkede på Sustain festivalen i Århus i maj, og holdt en lille workshop om Omstilling Ry, og havde en stand, hvor vi talte med rigtig mange mennesker.
 • I maj deltog vi i en 2-dages konference om bæredygtig omstilling på Christiansborg, og holdt et oplæg i forbindelse med et foredrag med Rob Hopkins.
 • Vi har haft besøg af højskole fra Ringsted, vi holdt et oplæg og de besøgte skovhaven.

Netværk

 • I april var vi en delegation på Samsø til bl.a. Omstilling Danmarks årsmøde, sammen med praktisk økologi, landsforeningen af økosamgund osv.
 • Vi blev indkaldt til omstillingsmøde af dagbladet Information i november i Århus, hvor mange forskellige omstillingsinitiativer mødtes og gav hinanden sparring på konkrete udfordringer.
 • Lokalt er vi gået i samarbejde med Praktisk Økologi om at starte en lokalgruppe med fokus på økologisk havedyrkning. Gruppen er en del af netværket ”mere liv i haven”.

Samarbejde med Skanderborg kommune

 • Vi har opdyrket en fast kontakt med kommunens klimakoordinator om samarbejde.
 • Vi vil prøve at motivere partier til at sætte flere penge af til bæredygtighed på næste års budgetforlig.
 • Vi blev inviteret med i arbejdet om skabelsen af kommunens udviklingsstrategi via en udviklingssalon i september, hvor vi var værter, og deltagelsen i en konference, hvor vi præsenterede vores idéer for politikere og embedsmænd.
 • Vi blev også inddraget i kommunens bosætningsstrategi med forslag om branding af kommunen og bofællesskaber på landet.
 • I starten af i år var vi med til at indkalde til et borgermøde på Vestermølle, handlede om naturpolitik, med deltagelse fra mange af foreninger i kommunen og mange borgere.

 Andre samarbejdspartnere

Vi er ved at starte et samarbejde med Renosyd.

 Arrangementer

 • Vi afholdt forårsmøde og efterårsmøde.
 • I foråret tilbød vi urteture med Poul Ganer, hvor man kunne lære om spiselige urter.
 • Vi deltog i Ry by Night i september med høns og æblepresning og café, of en stor udstilling om vores aktiviteter. Rigtig velbesøgt.
 • I efterårsferien holdt vi æblefest i stationshaven, hvor folk medbragte egne æbler og pressede saft.
 • I november holdt vi en udstilling af økologisk tøj i Byens hus.
 • Medlemmer af Omstilling Ry har været idémagerne bag flere vegetaraftner på Hotel Blicher, til inspiration for klimavenlige og bæredygtige madvaner.
 • I samarbejde med Ry Aftenskole og Ry Biograf arrangerede vi et foredrag i forbindelse med en filmvisning i Dox bio om biodynamisk landbrug.

 Andre aktiviteter

 • I år har vi fået en ny flot hjemmeside, og et nyt layout på vores nyhedsbrev. Det er en stor opgradering af vores udtryk udadtil.
 • Stop spild af mad opfølgning af ”doggy bag” aktionen fra august 2013 hos lokale restauranter. Pjecen ”Må vi få resten” af REFOOD uddeles og diskuteres.
 • Et medlem af bestyrelsen deltog i september i et kursus i Innner Transition i forbindelse med et stort Transition Towns møde i København.
 • Vi har medvirket i to videnskabelige undersøgelser, det ene er Søren Brøndums sociologispeciale om bæredygtig livsstil, og det andet er Simon Elsborg Nygaards phD-projekt om lykke og bæredygtighed.
 • Studiegruppens nye læserække er startet, der læses Naomi Kleins ”Intet bliver som før”, og der er stadig plads til flere i kredsen.

Tak for i år.

Ad. 5   Regnskab godkendt med tak til Klods Hans karavanen for pengebeløb

Ad. 6   Indkomne forslag

Forslag 1

Kernegruppen foreslår køb af æblepresser til egne events og til udlejning. Forslaget vedtages. Lotte og Kolle starter initiativet op.

Forslag 2         

Skovhaven ansøger om 2000 kr. til forplejning ifbm. kommende arrangementer i 2015. Forsamlingen beslutter at bevillige pengene som en startudgift til Skovhaven og også for at bakke initiativet op. Det er ikke normal kutyme at Omstilling Ry betaler forplejning i større omfang ved div. arrangementer. Men i betragtning af, at vi har overskud på regnskabet for 2014 bevilliges pengene.

Ad.7    Budget

Det foreslåede budget godkendes med de rettelser som fremkommer på baggrund af generalforsamlingens vedtagelser under pkt. 6

Debat om hvorledes vi kan skaffe flere penge til foreningen f.eks. ved fondansøgninger, auktioner, markeder, udleje af æblepresser mm. Initiativer vil blive budt velkommen.

Ad.8    Kontingent

Kernegruppen foreslår at kontingentet fastholdes på 100 kr. Diskussion om vi kan sætte kontingentet op til 150 kr. eller mere, og om et højere kontingent vil skræmme evt. nye medlemmer.

Efter afstemning fastholdes 100 kr. som kontingent for 2015.

Ad.9    Valg

Viggo, Poul og Else er på genvalg og genopstiller. Alle tre v   ælges. Ingen andre ønsker at stille op, så ingen nye i kernegruppen og ingen suppleanter valgt.

Ad.10  Revisor

Anne genvælges og Tine vælges som suppleant

Ad.11            evt

Efter sociolog Sørens Brøndums spændende præsentation af sin afhandling om bæredygtighed fortsatte Maria med at orientere om:

Kernegruppen planer og ideer for 2015:          

 • Omstilling Danmark holder generalforsamling d. 18-19 April i Odder
 • I den forbindelse holder de kursus i transition training, hvor vi selvfølgelig skal deltage med flest mulige.
 • Fortsat samarbejde med Renosyd især om konkrete projekter. Ex. Værdicentralen, hvor fingersnilde kan hjælpe med reparation af skrottede ting. Interesserede kan henvende sig til Else
 • foredrag om de skadelige virkninger ved udvinding af skiffergas
 • deltage i kommunalt projekt sammen med andre Europæiske kommuner
 • Planer om, at etablere frugt- og grøntmarked hver lørdag på posthusgrunden (Peter, Astrid og Martin)
 • Æblepressefest i efterårsferien og evt. også på andre tidspunkter (Lotte og Kolle)
 • Den tredje tirsdag i hver måned holder kernegruppen møde i Byens Hus Kl. 16.00. Mødet er åbent for alle

 

Referent Else